Generalforsamling i EXA-foreningen Danmark 2017

FORMANDSBERETNINGI 2016 har Foreningen for Expressive Arts Danmark afholdt en generalforsamling, en workshop samt et sommerkursus.

Ang. arrangementer.
Lørdag den 30. januar 2016 inviterede Foreningen for Expressive Arts Danmark til et arrangement med Hanne Stubbe Teglbjærg og Lisbeth Frølunde under overskriften ”Expressive Arts Uddannelse i Danmark?”. Både Hanne og Lisbeths ph.d.-projekter er relaterede til Expressive Arts. Ideen med workshoppen var at undersøge perspektiver og muligheder for EXA-uddannelse i Danmark, idet en sådan synes nødvendig, hvis Expressive Arts tilgangen, som vi kender den, fortsat skal leve og vokse i Danmark.
Indledningsvis blev der skabt rum for informative oplæg fra de forskellige aktører som på nuværende tidspunkt tilbyder uddannelse i kunstterapi i Danmark og Norden. Derefter arbejdede vi kunstnerisk i modaliterne ler og poesis, både individuelt og i gruppe. Et arbejde der drejede sig om, hvad der opleves som grundlæggende og vigtigt igennem vores egen uddannelse, oplevelser og arbejder med kunstterapi. Gennem den metode kom vi i kontakt med de værdier, der gør det meningsfuldt at arbejde for en uddannelse i Danmark. Den tredje del af workshoppen bestod af en fælles opsamling, hvor der var enighed om at satse på det brede samarbejde og der blev etableret i arbejdsgruppe, bestående af Nanna Wibholm, Henriette Lykke, Margrethe Mansperger og Birte Hansen, der skal søge efter samarbejdspartnere og arbejde videre mod en ny uddannelse.
Efter workshoppen afholdt foreningen generalforsamling. De fremmødte medlemmer pointerede, at så længe, der er interesse for feltet, så er der opbakning til foreningens eksistens.
Johanna Jonsdottir, Lisa Madsen og Marianne Ruth Kristensen genvælges til bestyrelsen. Nanna Marie Wibholm vælges som nyt bestyrelsesmedlem. Helena Kowalski, der ikke modtog genvalg blev takket for sin indsats.

Fredag d. 27. og lørdag d. 28. maj afholdt EXA foreningen sommer workshop på Liselund, hvor Lisa Madsen faciliterede en workshop med temaet: ”Levende billeder”
Med udgangspunkt i ting, der insisterede på at komme med hjemmefra tegner og maler og synger de syv deltagere sig igennem fredag aften. Lørdagens kreative aktiviteter vekslede mellem individuelt billedskabelse og protagonistarbejde, hvor gruppen satte bevægelser og stemme til et af de visuelle værker, der var blevet til. Som Lea Bentsen skriver på EXA-foreningens hjemmeside, så bliver det et sommerdøgn fyldt af indtryk og udtryk, oplevelser, indsigt, forundring, levende billeder – og glæde over at kunne tage tid og være sammen i dette rum, med plads til sansning, stemning og fordybelse.
Et dejlig, veltilrettelagt og inspirerende sommerkursus.

Den 24. september 2016 udbød foreningen sammen med Henriette Lykke en workshop med titlen: ”At bygge hule og skabe hjem”. Da der viste sig at være for få tilmeldte til, at workshopideen var realiserbar, valgte vi at aflyse. Dog gives der allerede d. 1. april 2017 en mulighed for at arbejde med temaet et smukt og egnet sted i det nordsjællandske.

Ang. medlemmer
Foreningen har i 2016 haft 18 kontingentbetalende medlemmer. Medlemstallet er drastisk dalende, men vi har en del EXA-interesserede på mailinglisten og ser det stadigvæk som en væsentlig opgave at sprede information om Expressive Arts aktiviteter i ind- og udland og dermed danne basis for netværksdannelse.

Ang. bestyrelsen.
Bestyrelsen har i 2016 bestået af Johanna Jonsdottir, Henriette Lykke, Lea Bentsen, Lisa Madsen, Nanna Wibholm og Marianne Ruth Kristensen. Vi har afholdt to møder i 2015; et i april og et november. Begge møder er afholdt i København.

På mødet i april besluttede vi at fastholde bestyrelsesstrukturen med mig som formand og Johanna Jonsdottir som kasserer i EXA-foreningens bestyrelse. Johanna er ansvarlig for medlemskartotek og udsending af kontingentmails. Jeg har, foruden planlægning og opfølgning af bestyrelsens arbejde, ansvaret for revision og opdatering af hjemmeside samt udsending af workshopinvitationer mv. Henriette Lykke er ansvarlig for vedligeholdelsen af EXA-foreningens facebookside. Lisa har ansvar for EXA-foreningens materialer og mange af de praktikaliteter der er i forbindelse med foreningens arrangementer. Bestyrelsen evaluerede januarworkshop og generalforsamling og får de sidste ting på plads vedr. det kommende sommerkursus på Liselund.
Henriette byder ind med LandArt workshop i september og i forbindelse med generalforsamling 2017 lover Lea Bentsen at facilitere en workshop om sit arbejde med flygtninge og om Melinda Meyers forskningsprojekt om forløb med uledsagede flygtningebørn og –unge. Vi fastlægger en strategi for, hvordan invitationen til dette aktuelle arrangement når bredest muligt ud. På mødet drøftede vi desuden aktivitet på hjemmesiden og facebook-side samt EXA-foreningens økonomi. Den fremadrettede plan ift. en fornyelse af foreningens hjemmeside er, at Nanna Wibholm på sigt overtager arbejdsopgaven.

På mødet i november evaluerede bestyrelsen årets sommerkursus samt drøfter temaer omkring aflysning af Henriettes Land-Art workshop. Et velkendt men aktuel og væsentligt emne for drøftelse var ”Fremtidsperspektiver for Foreningen for Expressive Arts Danmark” med underpunkter som ”Hvor er vi? På den ene side er der dalende deltagelse i vores egne workshop, på den anden side er kunstterapi i vækst ude i verden. Hvad er vores plads i dette?” Der er i bestyrelsen et udbredt ønske om, at der skal være liv, udvikling og perspektiv i foreningen. Spørgsmålet er ”Hvordan skaber vi det?”
Svarene blæser i vinden, men en af måderne er at skabe mere aktivitet i EXA-foreningen. Derfor planlægger vi fire arrangementer i løbet af 2017, nemlig 1) den workshop vi har afholdt d.d. v/ Lea 2) workshoppen ”At bygge huler og skabe hjem” v/ Henriette Lykke den 1. April 3) et sommerkursus på Liselund den 9. - 10- juni v/ Rasmus Forman og mig med det foreløbige tema ”Jordlag og Himmelstrøg” 4) en workshop i november med teamet ”Lyd” v/ Lea Bentsen.
Ideerne om og lysten til at etablere forum for faglig sparring/studiekreds/skønhedssalon og skabende arbejde med fortælling, foto og tekst i det digitale medie lever stadig, men de er hvilende. Det er bl.a. bestyrelsesmedlemmernes kræfter til at realisere drømmene der mangler.
Bestyrelsen beslutter at fastholde foreningskontingentet på 300,- kr. årligt. Kontingentet skal opkræves hvert år i december/januar og forventes indbetalt senest en uge før den årlige generalforsamling.

På trods af reduceret aktivitet og et begrænset medlemstal er Foreningen for Expressive Arts Danmark velfungerende. Den har sin berettigelse, idet der fortsat er interesse for æstetiske og kunstbaserede udviklingsformer indenfor pædagogik, terapi og coaching. Det er min overbevisning, at vi vedblivende kan inspirere både os selv og andre med afsæt i den særlige faglighed, som vi kalder Expressive Arts.
Vi vil derfor i EXA-foreningens bestyrelse fortsat arbejde for at understøtte, bevare og udbrede det fænomenologisk kunstbaserede arbejde i Danmark. Vi ønsker at stimulere og facilitere alle former for dialoger, møder, workshops, kurser og ideer der kan være med til at styrke Expressive Arts, således at foreningen vedbliver at være et inspirationsnetværk for både medlemmer og andre interesserede.

Frederiksberg den 22. januar 2017.
Marianne Ruth Kristensen

Ang bestyrelsens arbejde


På et ekstraordinært møde den 15. januar 2014 drøftede medlemmerne af bestyrelsen for Foreningen for Expressive Arts Danmark mulige strategier for foreningen.
Vi fremlagde og afklarede hver især vor egen situation og på baggrund af dette og med udgangspunkt i de kølige kendsgerninger samt de indkomne svar på vores medlemsundersøgelse, drøftede vi, hvilke fremtidsmuligheder og -begrænsninger der findes for både bestyrelses- og foreningsarbejdet.

Bestyrelsens medlemmer er enige om, at kvaliteten af Expressive Arts arrangementerne skal forblive høj og være i overensstemmelse med både Expressive Arts teoretiske/filosofiske grundlag og foreningens vedtægter.
Flere af bestyrelsesmedlemmerne har af varierende årsager færre ressourcer til foreningsarbejdet i de kommende år. Samtidig er det væsentligt for os at understrege, at vi alle nærer en dyb kærlighed til Expressive Arts arbejdet og har lyst til at fortsætte bestyrelsesarbejdet under forudsætning af, at bestyrelsen neddrosler sin aktivitet.

For at bevare foreningen foreslår vi derfor, at aktiviteterne vedligeholdes, men at bestyrelsens forpligtigelsesgrad og mødeaktivitet reduceres.
Det betyder primært, at vi som bestyrelse fra tidligere at være ansvarlig for ideudvikling, planlægning, gennemførelse og evaluering af fem årlige arrangementer nu forpligtiger os til at sørge for ét arrangement årligt. Dette arrangement vil blive afholdt i København i forbindelse med den årlige generalforsamling først i februar måned.
Dette forslag er fremlagt og vedtaget på generalforsamlingen den 8. februar 2014.

Bestyrelsen ønsker at fremhæve, at alle medlemmer naturligvis på eget initiativ er velkomne til at arrangere workshops, kurser og andre aktiviteter, der er i overensstemmelse med Expressive Arts teoretiske/filosofiske grundlag og foreningens formål. Vi vil bl.a. opfordre til, at der bliver arbejdet for at bevare det traditionsrige og vigtige sommerkursus på Liselund

Bestyrelsen vil være behjælpelig med, at medlemmernes Expressive Arts relaterede arrangementer bliver offentliggjort på foreningens hjemmeside og via mailliste.
Invitationerne til aktiviteter kan sendes til foreningens web ansvarlig Marianne Ruth Kristensen på marianne@bykristensen.dk

På vegne af bestyrelsen
Marianne Ruth Kristensen


Nyt logo

I slutningen af 2008 udskrev EXA-foreningen Danmark en logokonkurrence.
Blandt de indsendte forslag udvalgte EXA-foreningens bestyrelse i slutningen af 2009 et logo designet af Art Director Christopher Roos og som du kan se er det nye logo nu en integreret del af vores hjemmeside.

exa-logo-bw

Om logoet skiver Christopher Roos følgende:
"Mit udgangspunkt har været at lave et logo som udtrykker seriøsitet og som samtidig er lidt skævt!
Det er både blødt og kantet - som et udtryk for både det feminine og maskuline. Det er også et stiliseret ying/yang symbol som er adskilt, men alligevel sammensat gennem X'et. Derudover giver 'øjenene's skrå position, et tænksomt udtryk som er både tillidsvækkende og lyttende. Når man ser det som 'briller' giver det et seriøs præg og igen er øjenene skæve position med til at bløde op.
Og bare lige for at skære det ud i pap: det højre 'øje' er også et 'e' og det venstre er et 'a'. :o)"

Præmien for at vinde logokonkurrencen er symbolsk; Christopher Roos modtager to flasker god rødvin for sin indsats.
Vi siger tak til alle der har bidraget til konkurrencen!

Artikler


Majken Jacoby, Ph.D. har med sin seneste artikel "Strange Beauty" bidraget til bogen "In Praise of Poiesis, the Arts & Human Existence" A Festschrift for Stephen K. Levine.
Information om "In Praise of Poiesis, the Arts & Human Existence" kan ses på http://www.egsuniversity.ch/news/news-single/in-praise-of-poiesis/

Majken Jacoby har desuden skrevet flere artikler, der tidligere har været publiceret i internationale sammenhænge, heriblandt:
  • The Poietic Basis of Being: Thoughts on Expression and the Other Person Based on the Work of Merleau-Ponty; Published in Poiesis, A Journal of the Arts & Communication, vol. 5, EGS Press 2003.
  • The Necessity of Form - Expressive arts therapy in the light of the work of K.E. Løgstrup.
  • Drawing Writing: Reflections on Trash-Text; Published in: Crossing Boundaries. Explorations in Therapy & the Arts. A Festschrift for Paolo Knill. Ed. S. K. Levine. EGS Press 2002.

Læs alle artikler her