Generalforsamling i EXA-foreningen Danmark 2018

Formandsberetning
Generalforsamling 2018 i Foreningen for Expressive Arts Danmark


I 2017 har Foreningen for Expressive Arts Danmark afholdt en generalforsamling, tre workshops samt et sommerkursus.

Ang. arrangementer.
Lørdag den 28. januar 2017 inviterede Foreningen for Expressive Arts Danmark til et arrangement med Lea Bentsen under overskriften workshop med titlen "Fra dissociation til association - kunstterapeutisk arbejde med flygtninge". Første del af workshoppen rummede en præsentation af den kunstterapeutiske gruppe i Oasis, rammer og forløb samt en vignet fra praksis. I workshoppens anden del præsenterede Lea ”Exit”, som er et kunstterapeutisk manualiseret program rettet mod enlige mindreårige flygtninge. ”Exit” er udviklet af ph.d. og uddannelsesleder på Norsk Institut for Kunst – og Uttryksterapi (NIKUT) Melinda Meyer. Tak til Lea for en inspirerende eftermiddag, der gav os indblik i det vigtige, grundige og meningsfulde arbejde hun og Oasis gør hver dag.  Efter workshoppen afholdt foreningen generalforsamling. De fremmødte medlemmer pointerede, at så længe, der er interesse for feltet, så er der opbakning til foreningens eksistens. Henriette Lykke og Lea Bentsen genvælges til bestyrelsen.

Den 1. april 2017 inviterede Foreningen for Expressive Arts og kunstfotograf & Art Spirit Coach Henriette Lykke til workshoppen "At bygge huler og skabe hjem". Det blev en skøn forårslørdag for de fire deltagere med strålende solskin i smukke Raadvad, hvilket i sig selv gjorde dagen mindeværdig. Med afsæt i et barndomsminde, et fotografi, finder vi steder og bygger huler, får besøg af de andre og skaber til slut en fælleshule, med plads til både mennesker og dyr. Alt i alt en herlig dag, hvor de legende og helende elementer i Expressive Arts arbejdet igen kom til sin ret.

Den 6. Maj inviterede Lisbeth Frølunde i samarbejde med Foreningen for Expressive Arts til et oplæg om Art Based Research. Der var ti deltagere. Lisbeth åbnede for de store spørgsmål om, hvad kunstnerisk praksis og erfaring er i forhold til forskningsbaseret viden og teoriskabelse. I praksis så vi nærmere på metoder, der kan undersøge samspillet mellem historiefortællinger og billeder herunder collage. En eftermiddag med masser af næring til både intellekt og sanser der gav anledning til etablering af en studiegruppe, der fortsat mødes.

Fredag den 9. og lørdag den 10. juni afholdt EXA foreningen sommer workshop på Liselund, hvor Rasmus Forman og Marianne Kristensen faciliterede workshops under temaet: "Tilfældets gaver".
Der blev taget afsæt i citatet ”The inherent beauty of small acts” af Shaun McNiff. I fredag aften workshoppen var modaliteten installation og i lørdagens skabende værksteder blev der tegnet, danset, spillet musik, delt ideer og lavet mobiler. Nogle af værkerne og en poetisk beskrivelse af sommerkurset kan findes på foreningens hjemmeside. Sommerkursets 14 deltagere sagde med vemod farvel til Jette og Liselund. På grund af Jettes svigtende helbred blev 2017 det sidste år, vi afholder sommerkursus på dette vidunderlige sted.

Den 4. november 2017 udbød foreningen sammen med Lea Bentsen en workshop med titlen: ”Lydenes univers”. Under Leas kyndige ledelse fik de ti deltagere mulighed for sammen og hver for sig at gå på opdagelse i lydenes univers og undersøge, hvordan lyden spiller sammen med vores nærværsoplevelse og erindringsrum. Vi undersøgte lydene omkring os, imellem os og i os - og vi lyttede ind i, under og bagved det, vi umiddelbart hører. Der blev leget med forskellige modaliteter og den flygtige lyd fik konkrete og håndgribelige udtryk, herunder skønne billeder, skulpturer og historier.

Ang. medlemmer
Foreningen har i 2017 haft 37 kontingentbetalende medlemmer, hvilket er en fordobling af medlemstallet ift. 2016. Vi har desuden en del EXA-interesserede på mailinglisten og ser det stadigvæk som en væsentlig opgave at sprede information om Expressive Arts aktiviteter i ind- og udland og dermed danne basis for netværksdannelse.

Ang. bestyrelsen.
Bestyrelsen har i 2017 bestået af Johanna Jonsdottir, Henriette Lykke, Lea Bentsen, Lisa Madsen, Nanna Wibholm og Marianne Ruth Kristensen. Vi har afholdt to møder i 2015; et i april og et i november. Begge møder er afholdt i København.

På mødet i april besluttede vi at fastholde bestyrelsesstrukturen med Marianne Ruth Kristensen som formand og Johanna Jonsdottir som kasserer i EXA-foreningens bestyrelse. Johanna er ansvarlig for medlemskartotek og udsending af kontingentmails. Marianne har, foruden planlægning og opfølgning af bestyrelsens arbejde, ansvaret for revision og opdatering af hjemmeside samt udsending af workshopinvitationer mv. Henriette Lykke er ansvarlig for vedligeholdelsen af EXA-foreningens facebookside. Lisa har ansvar for EXA-foreningens materialer og mange af de praktikaliteter der er i forbindelse med foreningens arrangementer. Bestyrelsen evaluerede januarworkshop og generalforsamling og fik de sidste ting på plads vedr. det kommende sommerkursus på Liselund. Lea byder ind med Lydworkshop i november og vi udveksler ideer til workshop i forbindelse med generalforsamling 2018 og ny lokalitet ift. sommerkurset. På mødet drøftede vi desuden aktivitet på hjemmesiden og facebook-side samt EXA-foreningens økonomi.

På mødet i november evaluerede bestyrelsen Arts Based Research-arrangementet i maj, årets sommerkursus og Leas lydworkshop. Alle tre arrangementer var velfungerende og velbesøgte. Uddannelsesgruppen, der blev etableret på generalforsamlingen 2016, har derimod haft vanskeligheder ved at få igangsat et struktureret arbejde. Vi arrangerer generalforsamling 2018, den tilknyttede workshop og drøfter mulige lokationer for sommerkurset 2018. Bestyrelsens ønske er, at der skal være liv, udvikling og perspektiv i foreningen. Vi vil derfor gerne fortsætte med tre årlige workshops og et sommerkursus, hvis der kan findes oplægsholdere og kræfter i bestyrelsen til at stå for arrangementerne. Vi beslutter at fastholde foreningskontingentet på 300,- kr. årligt. Kontingentet skal opkræves hvert år i december/januar og forventes indbetalt senest en uge før den årlige generalforsamling.


Foreningen for Expressive Arts Danmark er velfungerende trods sin begrænsede størrelse og aktivitetniveau. Foreningen har sin berettigelse, idet der fortsat er interesse for æstetiske og kunstbaserede udviklingsformer indenfor pædagogik, terapi og coaching. Det er min overbevisning, at vi vedblivende kan inspirere både os selv og andre med afsæt i den særlige faglighed, som vi kalder Expressive Arts. Vi vil derfor i EXA-foreningens bestyrelse fortsat arbejde for at understøtte, bevare og udbrede det fænomenologisk kunstbaserede arbejde i Danmark. Vi ønsker at stimulere og facilitere alle former for dialoger, møder, workshops, kurser og ideer der kan være med til at styrke Expressive Arts, således at foreningen vedbliver at være et inspirationsnetværk for både medlemmer og andre interesserede.


Frederiksberg den 26. januar 2018
Marianne Ruth KristensenAng bestyrelsens arbejde


På et ekstraordinært møde den 15. januar 2014 drøftede medlemmerne af bestyrelsen for Foreningen for Expressive Arts Danmark mulige strategier for foreningen.
Vi fremlagde og afklarede hver især vor egen situation og på baggrund af dette og med udgangspunkt i de kølige kendsgerninger samt de indkomne svar på vores medlemsundersøgelse, drøftede vi, hvilke fremtidsmuligheder og -begrænsninger der findes for både bestyrelses- og foreningsarbejdet.

Bestyrelsens medlemmer er enige om, at kvaliteten af Expressive Arts arrangementerne skal forblive høj og være i overensstemmelse med både Expressive Arts teoretiske/filosofiske grundlag og foreningens vedtægter.
Flere af bestyrelsesmedlemmerne har af varierende årsager færre ressourcer til foreningsarbejdet i de kommende år. Samtidig er det væsentligt for os at understrege, at vi alle nærer en dyb kærlighed til Expressive Arts arbejdet og har lyst til at fortsætte bestyrelsesarbejdet under forudsætning af, at bestyrelsen neddrosler sin aktivitet.

For at bevare foreningen foreslår vi derfor, at aktiviteterne vedligeholdes, men at bestyrelsens forpligtigelsesgrad og mødeaktivitet reduceres.
Det betyder primært, at vi som bestyrelse fra tidligere at være ansvarlig for ideudvikling, planlægning, gennemførelse og evaluering af fem årlige arrangementer nu forpligtiger os til at sørge for ét arrangement årligt. Dette arrangement vil blive afholdt i København i forbindelse med den årlige generalforsamling først i februar måned.
Dette forslag er fremlagt og vedtaget på generalforsamlingen den 8. februar 2014.

Bestyrelsen ønsker at fremhæve, at alle medlemmer naturligvis på eget initiativ er velkomne til at arrangere workshops, kurser og andre aktiviteter, der er i overensstemmelse med Expressive Arts teoretiske/filosofiske grundlag og foreningens formål. Vi vil bl.a. opfordre til, at der bliver arbejdet for at bevare det traditionsrige og vigtige sommerkursus på Liselund

Bestyrelsen vil være behjælpelig med, at medlemmernes Expressive Arts relaterede arrangementer bliver offentliggjort på foreningens hjemmeside og via mailliste.
Invitationerne til aktiviteter kan sendes til foreningens web ansvarlig Marianne Ruth Kristensen på marianne@bykristensen.dk

På vegne af bestyrelsen
Marianne Ruth Kristensen


Logo

I slutningen af 2008 udskrev EXA-foreningen Danmark en logokonkurrence.
Blandt de indsendte forslag udvalgte EXA-foreningens bestyrelse i slutningen af 2009 et logo designet af Art Director Christopher Roos og som du kan se er det nye logo nu en integreret del af vores hjemmeside.

exa-logo-bw

Om logoet skiver Christopher Roos følgende:
"Mit udgangspunkt har været at lave et logo som udtrykker seriøsitet og som samtidig er lidt skævt!
Det er både blødt og kantet - som et udtryk for både det feminine og maskuline. Det er også et stiliseret ying/yang symbol som er adskilt, men alligevel sammensat gennem X'et. Derudover giver 'øjenene's skrå position, et tænksomt udtryk som er både tillidsvækkende og lyttende. Når man ser det som 'briller' giver det et seriøs præg og igen er øjenene skæve position med til at bløde op.
Og bare lige for at skære det ud i pap: det højre 'øje' er også et 'e' og det venstre er et 'a'. :o)"

Præmien for at vinde logokonkurrencen er symbolsk; Christopher Roos modtager to flasker god rødvin for sin indsats.
Vi siger tak til alle der har bidraget til konkurrencen!

Artikler


Majken Jacoby, Ph.D. har med sin seneste artikel "Strange Beauty" bidraget til bogen "In Praise of Poiesis, the Arts & Human Existence" A Festschrift for Stephen K. Levine.
Information om "In Praise of Poiesis, the Arts & Human Existence" kan ses på http://www.egsuniversity.ch/news/news-single/in-praise-of-poiesis/

Majken Jacoby har desuden skrevet flere artikler, der tidligere har været publiceret i internationale sammenhænge, heriblandt:
  • The Poietic Basis of Being: Thoughts on Expression and the Other Person Based on the Work of Merleau-Ponty; Published in Poiesis, A Journal of the Arts & Communication, vol. 5, EGS Press 2003.
  • The Necessity of Form - Expressive arts therapy in the light of the work of K.E. Løgstrup.
  • Drawing Writing: Reflections on Trash-Text; Published in: Crossing Boundaries. Explorations in Therapy & the Arts. A Festschrift for Paolo Knill. Ed. S. K. Levine. EGS Press 2002.

Læs alle artikler her